במאמר קודם הצגנו (למי שאינו מכיר ) את חוק הצלילה, זה  שכשלעצמו הוא חסר שיניים ותוקף אם לא ניתן לאכוף אותו. וכאן נכנסת רשות הצלילה לתמונה. אך לפני זה, כך זה התחיל...

בראשית הייתה האגודה לארכיאולוגיה תת- מימית, שהפכה ברבות השנים להתאחדות הישראלית לפעילות תת-מימית ולימים ההתאחדות הישראלית לצלילה. וההתאחדות הפכה לעמותה   שאיגדה את כל שוחרי הצלילה בארץ הקודש, ומה שחיבר ביניהם  היה האינטרס המשותף – אהבת הצלילה.  כך זה פעל עד סוף שנות ה – 70 של המאה הקודמת. אלא שאז היו  כאמור מי שחששו  שצלילה היא עניין רציני מדי  ויש להכניסו לתוך מסגרת חוקית. ומשחוקק החוק  נקבע:

"הרשות המוסמכת" - יחיד או תאגיד שמינהו השר להיות רשות מוסמכת לענין חוק זה, לתקופה שקבע;

"השר" - שר החינוך והתרבות.


7. פקחים
(א) הרשות המוסמכת תמנה פקחים לענין חוק זה.

(ב) פקח רשאי להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום כדי לבדוק אם מתקיימות בו הוראות חוק זה והתקנות על פיו, לרבות תנאי רשיון שניתן על פיהם, ובלבד שלא ייכנס פקח למקום אלא בהסכמת תופשו או לאחר שנתן לתופשו הודעה מוקדמת זמן סביר מראש, או כשדחיפות הענין מחייבת את כניסתו אף ללא מתן הודעה מוקדמת כאמור.

(ג) עבר אדם עבירה על חוק זה או התקנות על פיו, או היה לפקח שנתמנה כאמור יסוד סביר להניח שאדם עבר עבירה כאמור, רשאי הוא לדרוש מאותו אדם לזהות עצמו להנחת דעתו ולהציג כל מסמך שניתן לפי חוק זה, ואם סירב לעשות כן - רשאי הוא לעצור אותו עד לבוא שוטר, אך לא יותר משלוש שעות.

8. צו הפסקה מינהלי
(א) ראתה הרשות המוסמכת כי עיסוקו של אדם בצלילה ספורטיבית, קיומו של מרכז צלילה או עיסוקו של אדם בהדרכה בצלילה ספורטיבית אינם בהתאם להוראות חוק זה או התקנות על פיו, רשאית היא לצוות בכתב על הפסקתם של עיסוק או קיום כאמור, אם בסגירת מקום ואם בכל דרך אחרת הנראית לה מתאימה בנסיבות הענין כדי להביא לידי הפסקה של ממש.

(ב) צו לפי סעיף קטן (א) (להלן - צו הפסקה מינהלי) בטל בתום שלושים יום מיום שניתן, זולת אם לפני אותו מועד הוגשה לבית משפט השלום תביעה פלילית על העבירה שבגללה ניתן; הצו יעמוד בתקפו כל עוד לא בוטל בידי הרשות המוסמכת או בידי בית המשפט אגב ההליכים הפליליים או בבקשה לפי סע' 9.

9. בקשה
(א) הרואה את עצמו נפגע על ידי החלטת הרשות המוסמכת לפי סעיפים
2, 5 או 6, רשאי תוך 60 יום לבקש מבית משפט השלום שבתחום שיפוטו הוא מתגורר לבטל את ההחלטה או לשנותה.

(ב) הרואה את עצמו נפגע על ידי צו הפסקה מינהלי, רשאי תוך
30 יום לבקש מבית משפט השלום שבתחום שיפוטו הוא מתגורר לבטל את הצו או לשנותו.

(ג) הגשת בקשה כאמור בסעיף קטן (ב) לא תעכב את ביצועו של צו הפסקה מינהלי כל עוד לא החליט בית המשפט החלטה אחרת.


ויהי ערב ויהי  בוקר ותקום רשות  צלילה במדינת ישראל.  וכמו שנהוג במחוזותינו, קודם יורים ואחר כך מציירים מטרה. ומאחר  שלא היה בנמצא מי  שידע  לפקח על  התקנות או לקבוע סטנדרטים ונהלים לעניין חוק הצלילה הוחלט:  המנדט יינתן לאותו גוף  שעליו הייתה הרשות אמורה לפקח – ההתאחדות הישראלית לצלילה. אכן היה זה פתרון מופלא  ויצרתי מעין כמוהו לאמור: ישמור החתול על השמנת ואף יעניש את עצמו אם לא עמד בפיתוי.

וראה איזה פלא -  למרות ה"אנומליה" הזועקת לשמים,
 הסתבר כי  אנשי העמותה  מפליאים לנווט בין  האינטרסים של  חבריה (הצוללים) לבין  הדרישות  והאחריות שמציב בפניה התואר: "רשות מוסמכת"  ולא זו בלבד, אלא שהיא אף מנהלת תקציב מאוזן  ואינה נדרשת לנדבות.
אך לא לעולם חוסן. באמצע שנות ה – 90 החל המרקם העדין שהחזיק  מעמד 25 שנה להתערער וניגודי אינטרסים שלא כאן המקום לפרטם גרמו  לממונים ברשות הספורט להחליט כי הגיע הזמן להפריד את הרשות מהעמותה ולהקים מנגנון פיקוח ואכיפה  עצמאיים שיהיו  כפופים ישירות למשרד החינוך והתרבות, זה  שלימים, בממשלות עתירות השרים שקמו ונפלו חדשות לבקרים  יהפוך למשרד הספורט והמדע .
וכך הווה שההתאחדות הישראלית לצלילה  חזרה להיות מה שנועדה להיות מלכתחילה -  עמותת צוללים  וארגון להסמכת צוללים ורשות צלילה חדשה הוקמה ויצאה לדרך...

קל לנגח את הרשויות שעוסקות באכיפה  וטבעי  שלא יהפכו לחביבות הציבור (הצוללים ומועדוני הצלילה במקרה דנן)  אך אפילו הרשות מלאה בכוונות טובות,  יש ונדמה כי  לעיתים, פעילותה,  יש בה  לכאורה משום פגיעה בחופש הפרט...


האם חוק הצלילה והרשות המפקחת הפכו את הצלילה בארץ לבטוחה יותר, או שחוקים ושומרים יוצרים גנבים מתוחכמים יותר ?  זוהי שאלה שהיא בבחינת: מה היה קורה אילו... ואולם, למיטב ידיעתנו, יש רק  עוד מדינה אחת בעולם (ספרד)  שהצלילה בה פועלת תחת חוק.
העדר חוק ופקחים ממונים מטעם,  אין פירושם  כי הכול פרוץ, אולם לרשויות החוק  אין עניין  להתערב או  לקבוע לציבור הצוללים מה מותר או אסור, ופקחי צלילה אינם עסוקים בחיפוש אחר  "עברייני צלילה".
בסופו של יום ,כוחות השוק מוכיחים כי קביעת סטנדרטים ונהלים ע"י ארגוני הצלילה כמו גם השמירה עליהם, הינם אינטרס  של והפועלים בענף שכנראה מחליף בהצלחה לא מבוטלת  את הצורך  בחוקים באכיפה של מוסדות השלטון...