עדכונים מרשות הצלילה

מדינת ישראל

משרד המדע, תרבות וספורט

מינהל הספורט

הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית

Israel Logo

State of Israel

ministry of science culture & Sport

Division of Sport

Israel Diving Authority 

 

 

אנו מודעים לכך שצוללים רבים אינם מעודכנים בהוראות ונהלים חדשים אשר מתפרסמים ע"י רשות הצלילה. לנוחיות חברי הקבוצה והמבקרים באתר, העלינו את העדכונים וההוראות שפורסמו לאחרונה ונוגעים ישירות לצולל ונוהל נוסף, חשוב ביותר, הנוגע לפינוי במקרה של אירוע גז דחוס. כדאי לדעת כי יתכנו עדכונים נוספים אשר אינם מופיעים בדף זה . 

לעיון בנוסח המלא של פירסומי הרשות לחצו על: חוק הצלילה, תקנות ונהלים

 

 

נוהל צלילת רענון

מחבר: א עורך אתר הספורט

תאריך הפרסום: 26.02.2003


1. בעקבות ניתוח מאפייני אירועי בטיחות בהם היו מעורבים צוללים החליטה הרשות בהיוועצות עם חברי הוועדה המייעצת שליד הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית להנחות כי:


א. חובת צלילת רענון חלה על צולל רמה א' או רמה ב' אשר לא צלל במשך ששת החודשים האחרונים שקדמו למועד הצלילה שאליה הגיע למרכז הצלילה.
ב. ביחס לצולל מנוסה שיש לו למעלה מחמישים צלילות רשומות וחתומות ביומן הצלילות, קיים שיקול דעת של המנהל המקצועי של מרכז הצלילה ובלבד שלא חלפה שנה מאז הצלילה האחרונה.

2. תחולת הנחייה זו היא ממועד הפצתה, עד להודעה חדשה ועד בכלל.

3. ביצוע צלילת הרענון היא במתכונת ובסטנדרט של ארגון הצלילה איתו עובד בית הספר ומבצע הרענון ואשר אושרה בכתב על ידי מנהל הרשות המוסמכת לצלילה ספורטיבית.

4. בכל מקרה יחל החלק המעשי של הרענון בעומק עמידה בלבד.

5. לאור לקחי העבר, מובהר ומודגש כי צוללים בדרגה א' או ב' שלא יציגו בדלפק הצלילה יומן צלילה, יחויבו בכל מקרה בצלילת רענון.

6. להסרת ספק מובהר ומודגש כי צלילת הרענון תבוצע בים.

 

 

הבהרה ל הוראות רשות מתאריך 22.08.02 בנושא חובת צלילות מודרכות

מחבר: א עורך אתר הספורט

תאריך הפרסום: 26.02.2003

1. כל צולל בדרגה א' וב', כמשמעם בחוק הצלילה הספורטיבית (כוכב 1, 2 כוכבים, O.W.D, A.O.W.D. ומקביליהם), מחוייב בצלילות מודרכות עד לביצוע 20 צלילות רשומות וחתומות ביומן הצלילות. מובהר כי צלילות בים פתוח שבוצעו במהלך קורס נלקחות בחשבון.


2. כל צלילות ים פתוח הנעשות במסגרת קורסי העשרה או התמחויות למיניהן תחשבנה כצלילות מודרכות, ובתנאי שבוצעו עפ"י תכניות הדרכה שאושרו ע"י הרשות המוסמכת.

3. מצולל שהוסמך לפני 01.08.02 (בלבד) ניתן לקבל הצהרה, במידה ואין לו יומן צלילות, כי הוא ביצע לפחות 20 צלילות ים פתוח, כולל קורסים.
במקרה זה יחתים מרכז הצלילה את הצולל על יומן צלילות שיתחיל מהצלילה האחרונה עליה דיווח הצולל, ובו ירשם, עפ"י הצהרת הצולל וייחתם ע"י המנהל המקצועי של מרכז הצלילה בחתימה ובחותמת מרכז הצלילה.

4. מובהר בזאת כי הוראה זו אינה מבטלת הוראות אחרות אלה מוסיפה אליהן, מובהר ומודגש כי במקרים שבהם תידרש צלילת רענון יש לבצע אותה וכי צלילת הרענון תחשב במניין הצלילות המודרכות.

 

 

נוהל פינוי – אירוע בעת צלילת גז דחוס

מחבר: א עורך אתר הספורט

תאריך הפרסום: 26.02.2003


בכל אירוע של פגיעה או חשש לפגיעה עקב צלילת גז דחוס יש לתת לנפגע חמצן בהקדם האפשרי . רצוי לתת 100% חמצן.


1. עזרה ראשונה - במידה והנפגע אינו נושם ואין דופק יש לבצע פעולות החייאה כמקובל.

• בכל מקרה - יש להקפיד על שמירת נתיב אויר פתוח.
• בנפגע בהכרה המסוגל לשתות-יש לתת לשתות ככל יכולתו.
• יש לשמור על הנפגע מחשיפה לקור או לחום קיצוניים ולהרחיקו מקו המים. יש להרחיק סקרנים מן האזור.

2. פינוי באמבולנס - יש להזעיק אמבולנס מד"א מיידית (טלפון 101, גם בסלולרי) בתיאום עם מוקד מד"א יוחלט אם יש צורך באמבולנס רגיל או בנט"ן.

• יש לדווח למד"א עובדות בלבד: מיקום האירוע, סוג הפגיעה המשוערת, מצב הנפגע, שמו של הצולל ושמו של המדווח.
• יש לתאם נקודת מפגש מוסכמת עם מד"א.
• במקרה של אירוע בלב ים, יש לתאם עם מד"א נקודת מפגש בחוף שיש בו גישה נוחה הן לאמבולנס והן לסירה.
• רצוי ליצור קשר גם עם משטרת החופים (דרך טלפון 100).
• יש למסור למד"א מספר טלפון או ערוץ קשר אחר.
• במקרה של צלילה במסגרת מועדון, יש להודיע מיידית גם למועדון.
• בן הזוג של הצולל או כל עד אחר לאירוע חייב ללוות את הנפגע עד בית החולים או הרופא הקרוב, לצורך מסירת מידע חיוני.

מרגע שהופעל נוהל פינוי, רק רופא צלילה מורשה לבטלו!

3. דיווח למר"י - יש לתזכר את מד"א בצורך לדווח בהקדם האפשרי לכונן מר"י (ראה טלפון להלן). במידה ודיווח לא הועבר ע"י מד"א, יש לתזכר בכך את הרופא האחראי בחדר המיון אליו פונה הנפגע.

4. טיפול בציוד של הנפגע - בצלילה דרך מועדון מוטלת על המועדון האחריות לאסוף את ציוד הצלילה של הנפגע בהקדם האפשרי ולשמור אותו באחסון מוגן במועדון עד שיועבר לביקורת של הרשות המוסמכת לצלילה או המשטרה. בצלילה פרטית, ישתדלו בן הזוג או שותפים אחרים לצלילה לשמור את הציוד במצבו המקורי ויתייעצו עם הרשות המוסמכת לצלילה בהקדם בקשר להמשך הטיפול בו.

5. צלילה חריגה ללא פגיעה - מודגש כי על הצולל להיוועץ עם רופא בכל מקרה של צלילהחריגה, גם אם אינו סובל מכל סימנים או תלונות. צלילה חריגה הנה כל צלילה החורגת מגבולות טבלאות דקומפרסיה או מנתוני מחשב הדקומפרסיה, או שהסתיימה בעליה במהירות בלתי מבוקרת.

6. דיווח לרשות הצלילה הדיווח כולל את הפרטים הבאים - שם המדווח, שם הנפגע, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם, מקום מדויק של האירוע, תאור האירוע, מועדון הצלילה והמדריך המעורבים (אם רלוונטי), לאן פונה הנפגע. הדיווח יבוצע, באחריות בן הזוג/מועדון הצלילה (ראה לעיל), תוך 12 שעות מן האירוע.

מספרי טלפון לדווחים:
מד"א 101
משטרה 100
כונן מר"י 048693090 (ולבקש להודיע לכונן).
בי"ח יוספטל 086358011
בי"ח איכילוב – מיון 036973686/410
רשות הצלילה 036367214 או בפקס 035379735.

 

 

נוהל מכשיר צלילה אישי – עדכון פריטים

מחבר: א עורך אתר הספורט

תאריך הפרסום: 26.02.2003


א. כל אחד מן הפריטים הנקובים להלן נקבע בזאת כפריט אחר המתווסף למכשיר צלילה עצמאי הניזון מגז דחוס:


(1) מאזן-ציפה (ניפוח מהיר בלחץ נמוך מהווסת).
(2) אבזמי-שחרור מהיר המותקנים על חגורות מכשיר הצלילה העצמאי והמשקולות.
(3) מכשירים למדידת זמן ולמדידת עומק.
(4) מכשיר מדידה המתריע על כלות הגז הדחוס במיכל.
(5) מחשב צלילה, (לכל מדריך ומוביל קבוצה).
(6) וסת ובנוסף ווסת משני (אוקטופוס).